1. évfolyam A továbbhaladás feltételei 1. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar

 • egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra;
 • meghallgatott vagy olvasott mese, történet elmondására segítséggel;
 • az udvarias érintkezés tanult formáinak alkalmazására valóságos szituációkban (köszönés, bemutatkozás, kérés, köszönetnyilvánítás)
 • a tanult memoriterek elmondására;
 • a magyar ábécé betűinek fölismerésére, összeolvasására;
 • kiejtés szerint írandó szavak, szószerkezetek, rövid mondatok – a tanuló fejlettségi szintjének megfelelő – néma és hangos olvasására;
 • másolásra kötött betűkkel írott mintáról, a saját nevének önálló, helyes leírására;
 • a j hang helyes jelölésére a taneszközökből megismert szavak körében;
 • szavak írására másolással: kevés hibával
 • a leírt nyelvi anyag fölolvasására, javítására összehasonlítással.

 

Matematika

 • használja helyesen a több, kevesebb, ugyanannyi szavakat, jeleket;
 • tudjon igaz-hamis állításokat alkotni; állítások helyességét eldönteni;
 • biztosan írja, olvassa, rendezze sorba nagyság szerint a számokat húszas számkörben;
 • ismerje a számok kéttagú összeg-és különbségalakjait húszas számkörben;
 • tudja a számok szomszédait, a páros és páratlan számokat húszas számkörben;
 • tudja a hozzátevést, elvételt tevékenységgel elvégezni, a műveletet szóban megfogalmazni;
 • legyen kellő gyakorlata az összeadás, kivonás, bontás, pótlás alkalmazásában;
 • legyen képes helymeghatározásra a tanult kifejezések alkalmazásával;
 • ismerje fel, tudja kiválasztani az alakzatok közül a háromszöget, négyszöget és a kört.

 

Erkölcstan

 • A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.
 • Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.
 • Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
 • Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
 • A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.
 • Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
 • Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
 • Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
 • Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.
 • Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
 • Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
 • Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

 

Környezetismeret- Természetismeret

 • tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban,
 • képes az emberi test nemre és korra jellemző arányait leírni, a fő testrészeket megnevezni;
 • ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit;
 • képes a mesterséges és természetes életközösség összehasonlítására;
 • tiszteli az élővilág sokféleségét, felismeri a természetvédelem fontosságát;
 • tud tájékozódni az iskolában és környékén;
 • felismeri az évszakos és napszakos változásokat és kapcsolja ezeket az életmódbeli szokásaihoz;
 • ismeri az időjárás elemeit, az ezzel kapcsolatos piktogramokat értelmezi; ismeri az időjáráshoz illő szokásokat;

 

Ének

 • 10 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal, rokon népek dalainak csoportos éneklése emlékezetből.
 • Gyerekdalokhoz tartozó játékok ismerete.
 • Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.
 • Együttműködés csoportos éneklésben, népi játékban.
 • A tanult ritmusértékek (negyed, negyed szünet, páros nyolcad,) felismerése és megszólaltatása kottaképről.
 • A vonalrendszer ismerete.

 

Rajz

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.
 • Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve reflektív médiahasználat.
 • Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismerése.

 

Technika

 • Ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
 • A tanuló az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;
 • A balesetvédelmi előírások ismerete és betartása
 • Az órán való aktív részvétel

 

Testnevelés

 • Alakzatok felvétele az utasításnak megfelelően.
 • A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással.
 • Az alapvető mozgáskézségek elfogadható végrehajtása.
 • Egyszerű mozgáselemek követése, kötése.
 • Térirányok meglátása, érzékelése, követése.
 • A játékok ismerete. A játékok szabályainak betartása.

Néptánc

 • Egyszerű mozgáselemek követése, kötése.
 • Térirányok meglátása, érzékelése, követése.
 •  A játékok, a játékos táncok ismerete. A tanult dalok dallama, szövege.
 •  A játékok szabályainak betartása

Vívás

 • arcvonalállás
 • alapállás csípőre tett kézzel
 • vívóállás csípőre tett kézzel
 • lépés előre – lépés hátra csípőre tett kézzel
 • kitörés, csípőre tett kézzel (támadó mozdulat)

 

lapra.jpg

kezdolap.jpg