2. évfolyamA továbbhaladás feltételei 2. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar

 • ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására;
 • kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására;
 • a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;
 • a tanult memoriterek szöveghű elmondására;
 • szavak, szószerkezetek, rövid mondatok néma és hangos olvasására: legalább a szavak egyben tartásával;
 • olvasmányok tartalmának elmondására tanítói kérdésekre;
 • tartalmilag tisztázott és megértett szöveg felkészülés utáni felolvasására. A felolvasott szöveg mondatokra tagolására: szünettartás, levegővétel;
 • 8-10 soros, a tanulóknak ismert témájú szöveg önálló megismerésére, megértésének igazolására kérdések megválaszolásával;
 • az ábécérend ismeretére,
 • hosszú magán- és mássalhangzók fölismerésére a beszédben;
 • a hosszú hangok jelölésére az írásban;
 • rövid, fonetikusan írandó szavak hibátlan lejegyzésére tollbamondásra, a kiejtéstől eltérőké másolással.
 • a j hang biztos jelölésére 20 – a tanulók által gyakran használt – szótőben;
 • a mondatok nagybetűvel való kezdésére, szavakra tagolására;
 • a szavak elválasztására a szótagolás szabályai szerint.

 

Matematika

 • tudja halmazok számosságát megállapítani és összehasonlítani;
 • tudja állítások igazságát eldönteni, igaz-hamis állításokat fogalmazni;
 • legyen képes tárgyakat, számokat sorba rendezni adott szempont szerint;
 • ismerjen fel és képezzen számsorozatokat adott szabály alapján;
 • ismerje a számok nevét, helyét a számegyenesen és jelét a 100-as számkörben;
 • tudja értelmezni és elvégezni az összeadást, kivonást, szorzást, osztást 100-as számkörben;
 • ismerje a maradékos osztást;
 • ismerje fel a műveletek közötti kapcsolatokat;
 • tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatokat;
 • ismerje fel a téglalapot, négyzetet;
 • tudjon alakzatokat csoportosítani, válogatni megadott szempont szerint;
 • ismerje, használja a tanult szabványegységeket, mérőeszközöket.

 

Erkölcstan

 • A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival.
 • Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.
 • Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.
 • Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni.
 • A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait.
 • Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát.
 • Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.
 • Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki.
 • Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.
 • Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.
 • Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.
 • Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

 

Környezetismeret- Természetismeret

 • ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát,
 • tudja iskolájában útbaigazítani az idegeneket,
 • képes a használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítására tulajdonságaik szerint;
 • felismeri a kapcsolatot az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között;
 •  meg tudja különböztetni a mesterséges és természetes anyagokat;
 • felismeri a halmazállapotokat;
 • egyszerű megfigyeléseket végez a természetben, képes egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezésére;
 • képes az eredmények megfogalmazására, ábrázolására;
 • igényli az ok-okozati összefüggések keresését a tapasztalatok magyarázatát.

 

Ének

 • További10 magyar népi mondóka, népi játék, népdal, műdal, rokon népek dalainak csoportos éneklése emlékezetből.
 • Tanult népszokások ismerete.
 • Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.
 • Együttműködés csoportos éneklésben, népi játékban.
 • Dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelről.
 • Saját név megjelenítése (ritmikai és dallami).
 • A tanult ritmusértékek (negyed, negyed szünet, páros nyolcad, félérték és szünetjele) felismerése és megszólaltatása kottaképről.
 • A vonalrendszer ismerete.

 

Rajz

 • Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése.
 • Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése.
 • Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével.
 • A felszerelés önálló rendben tartása.
 • A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása.
 • Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli hely és irány, felismerése, használatára.
 • A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése.
 • Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése.

 

Technika

 • A célnak megfelelő szerszámok kiválasztása, használata.
 • Higiénés szokások a táplálkozásban, öltözködésben.
 • Ismerje és alkalmazza a helyes viselkedési szabályokat munka közben, a     gyalogosközlekedésben és a leggyakrabban használt tömegközlekedési eszközökön.
 • Tartsa rendben a munkahelyét.
 • Takarékos anyagfelhasználás.

 

Testnevelés

 • Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően.
 • A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással.
 • Az alapvető mozgáskézségek elfogadható végrehajtása.
 • Félelem nélküli részvétel a vízben végzett feladatok során. Egyszerű mozgáselemek követése, kötése.
 • Térirányok meglátása, érzékelése, követése.
 • A játékok ismerete.
 • A játékok szabályainak betartása.

Néptánc

 • A térirányok ismerete, látása, követése.
 • Egyszerűbb mozgáselemek kötése, önálló eltáncolása.
 • A tanult énekek dallama, szövege.

Vívás

 • arcvonalállás
 • alapállás feltett kézzel
 • vívóállás feltett kézzel
 • lépés előre– lépés hátra feltett kézzel
 • kitörés feltett kézzel
 • kitörés- vívóállás feltett kézzel
 • kettős lépés előre feltett kézzel (a lépés kitörés rávezető gyakorlata)
 • kettős lépés hátra feltett kézzel
 • lépés előre kitörés feltett kézzel
 • vívófegyver helyes fogása 

lapra.jpg

kezdolap.jpg