3. évfolyamA továbbhaladás feltételei 3. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar

 • Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések eseményeinek elmondása néhány összefüggő mondattal.
 • érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban
 • Némán olvasott szöveg lényegének megértése és a hozzájuk tartozó ismert feladattípusok megoldása kevés hibával
 • fél oldal terjedelmű, ismert témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek felolvasása felkészülés után.
 • kötelező memoriterek tudása
 • 5-6 összefüggő mondatos szöveg írása megadott témában. Fogalmazások tagolásának ismerete.
 • rendezett íráskép
 • az igék, a főnevek és a melléknevek felismerése. A személynevek, állatnevek, a lakóhely nevének helyes leírása.
 • A begyakorolt szavak (kiejtés-, szóelemzés szerinti írásmód, j/ly ) írása kevés hibával.

 

Angol

 • Megismerik a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat.
 • Magyarul is megnevezik ezek jelentését.
 • A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes játékban használják.
 • A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket! Ezek segítségével, szócserével önálló mondatokat is képesek legyenek alkotni!
 • Megértik és végrehajtják a tanult utasításokat.
 • Az írás és olvasás nem követelmény, de a szóképek és mondatképek már ismerősek. A tanult verseket, dalokat egyedül is elmondják, elénekelik.

 

Matematika

 • ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát;
 • állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát, tudja folytatni az elkezdett sorozatot;
 • tudjon megfogalmazni igaz-hamis állításokat, állítások igazságát eldönteni;
 • tudjon egyszerű nyitott mondatokat megoldani;
 • helyesen írja, olvassa a számokat, bontsa azokat helyi érték szerint 1000-es számkörön belül;
 • ismerje a számok egyes, tízes, százas szomszédait, tízesekre, százasokra kerekített értékét;
 • tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást;
 • legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 1000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű szorzóval);
 • ismerje a helyes műveleti sorrendet több művelet esetén;
 • tudjon megoldani egyszerű szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával;
 • ismerjen fel egyszerű geometriai alakzatokat, nevezze meg néhány tulajdonságukat;
 • tudjon megoldani egyszerű számfeladatokat a tanult mértékegységekkel (km, m, dm, cm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).

 

Erkölcstan

 • A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.
 • Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.
 • Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.
 • Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
 • Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.
 • Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.
 • Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre.
 • Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.
 • Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

 

Környezetismeret- Természetismeret

 • ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
 • az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;
 • képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;
 • képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;
 • képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;
 • értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;
 • képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
 • képes egy természetes életközösséget bemutatni;
 • képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

 

Ének

 • További 10 dal közös éneke emlékezetből.
 • Tanult tempójelzések és dinamikai jelek alkalmazása tanult dalokban.
 • Ritmusképletek elrendezése, értelmezése ütemmutató szerint.
 • Megismert dallamrelációk felismerése kottaképről.

 

Rajz

 • Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
 • Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
 • Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
 • A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
 • A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
 • Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
 • Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
 • A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése.
 • Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.
 • A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
 • A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
 • A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.

 

Technika

 • Természetes, mesterséges anyagok tulajdonságainak megkülönböztetése.
 • Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk közötti kapcsolat felismerése.
 • Ismerje és alkalmazza a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályait.
 • Aktív részvétel tárgykészítő tevékenységben.
 • Munkaeszközök megfelelő használata, védelme, megbecsülése, gondozása.
 • Ismerje a lakás belső tereinek funkcióit.
 • Baleset, betegség esetén tudja, mit kell tennie.
 • Ismerjen fel néhány – a háztartásban nélkülözhetetlen – alapvető szerszámot, eszközt.

 

Testnevelés

 • Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása.
 • Az alapvető gimnasztikai formák követése.
 • Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során.
 • Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére.
 • Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban.
 • A test-test elleni küzdelem elfogadása.
 • Biztonságos viselkedés mellmagas vízben.

Néptánc

 • A tanult táncciklusok felismerése, a tanult motívumok önálló eltáncolása.
 • A különböző összefogódzási módok használata.
 • A hangsúlyos és hangsúlytalan zenei egységek felismerése.
 • A tanult dalok ismerete.

Vívás

 • arcvonalállás
 • alapállás fegyverrel a kézben
 • alapállás helyzetben, fegyverrel a kézben üdvözlés (ellenfél köszöntése)
 • vívóállás fegyverrel a kézben
 • lépés előre – lépés hátra fegyverrel a kézben
 • kitörés fegyverrel a kézben
 • kettős lépés előre fegyverrel a kézben
 • kettős lépés hátra fegyverrel a kézben
 • kitörés – vívóállás - kitörés fegyverrel a kézben
 • egyenes szúrás fegyverrel, szúrópárnánál (karnyújtással, lépéssel, kitöréssel)

 

lapra.jpg

kezdolap.jpg