4. évfolyamA továbbhaladás feltételei 4. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar

 • érthető, folyamatos beszéd a mindennapi kommunikációban
 • előzetes felkészülés után ismert szöveg felolvasása kevés hibával, szövegfonetikai eszközök használatával.
 • 15-20 soros, az életkornak megfelelő tartalmú szöveg néma olvasása, a hozzájuk kapcsolódó szövegértési feladatok önálló megoldásával
 • kötelező memoriterek tudása
 • a mondat kezdése nagybetűvel, a mondatfajták megnevezése
 • a szavak szófajának fölismerése (ige, főnév, melléknév, számnév, igekötő, személyes névmás)
 • a tulajdonnevek tanult esetek nagybetűs kezdése
 • tanulás eszközeként használt írása, mondatfajták felismerése, megnevezése, helyes leírása
 • önálló mondatalkotás és azok összekapcsolása. Önállóan 8-10 mondatos összefüggő szöveg írása a megadott tartalmi kritériumoknak megfelelően
 • szótárak használata, azokban való keresés kevés tanítói segítséggel.

 

Angol

Hallott szöveg értése: a tanuló megért

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.

Beszédkészség: a tanuló

 • egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre;
 • ismert dolgokat megnevez;
 • néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.

Olvasott szöveg értése: a tanuló

 • felismeri a tanult szavak írott alakját;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot megért;
 • ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt megtalál.

Íráskészség: a tanuló

 • helyesen lemásol ismert szavakat

 

Matematika

 • legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, összehasonlítására;
 • tudjon elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság alapján;
 • használja, értelmezze pontosan a relációs jeleket (<, >, =);
 • legyen biztos számfogalma, helyesen írja, olvassa a számokat 10 000-es számkörben;
 • tudja értelmezni, elvégezni a szóbeli összeadást, kivonást, szorzást és osztást a 10 000-es számkörben.
 • tudjon szorozni, osztani 10-zel, 100-zal szóban;
 • legyen jártas az írásbeli műveletek végzésében 10 000-es számkörben (összeadás, kivonás, szorzás egyjegyű és kétjegyű szorzóval, osztás egyjegyű osztóval);
 • tudja ellenőrizni a számítások helyességét;
 • tudjon megoldani egyszerű, legfeljebb két művelettel leírható szöveges feladatot a megoldási algoritmus alkalmazásával;
 • ismerje fel, és nevezze meg az egyszerű geometriai alakzatokat: négyszöget, háromszöget, négyzetet, téglalapot és a kört;
 • ismerje és használja a szabvány mértékegységeket gyakorlati mérések során, tudja elvégezni az egyszerű átváltásokat (km, m, dm, cm, mm, t, kg, dkg, g, hl, l, dl, cl, ml, év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc).

 

Erkölcstan

 • A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát.
 • Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.
 • Képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.
 • Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához.
 • Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.
 • Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában.
 • Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre.
 • Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.
 • Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

 

Informatika

Önálló számítógépes munka megfigyelése, helyes eszközkezelés alkalmazások közben. Szóbeli utasítások megfelelő végrehajtása az operációs rendszer elemeinek ismeretére. Egyszerű ábra, rajz önálló elkészítése szóbeli utasítások alapján. Egyszerű algoritmusok végrehajtása. Webböngésző kezelése, megfelelő szörfölés. Eligazodása könyvtárban, adott mű megtalálása, azonosítása.

 

Környezetismeret- Természetismeret

 • ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében, a betegségek elkerülésére;
 • az életkorának megfelelően, a helyzethez illően felelősen viselkedik segítségnyújtást igénylő helyzetekben;
 • képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;
 • képesség adott szempontú megfigyelések végzésére a természetben, természeti jelenségek egyszerű kísérleti tanulmányozására;
 • képes a fenntartható életmód jelentőségének magyarázatára konkrét példán keresztül;
 • értelmezi a hagyományok szerepét a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában, illetve felépítésében;
 • képes az élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
 • képes egy természetes életközösséget bemutatni;
 • képes egy konkrét gyártási folyamat kapcsán a technológiai folyamat értelmezésére, ismeri az ezzel kapcsolatos felelős fogyasztói magatartást;
 • képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismeri néhány fő kulturális és természeti értékét;
 • képes az informatikai és kommunikációs eszközök irányított használatára az információkeresésben és a problémák megoldásában.

 

Ének

 • Emlékezetből: további 10 dallam közös éneklése.
 • A Himnusz éneklése pontos szöveggel.
 • Tanult népdalok felismerése zeneművekben, feldolgozásokban.
 • Ritmussor szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése (maximum nyolc ütem terjedelemben).
 • Tudjon ismert dalokat tanári segítséggel szolmizálni.
 • A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről.

 

Rajz

 • Az alkotásra, megfigyelésre, elemzésre vonatkozó feladatok életkornak megfelelő értelmezése.
 • Élmény- és emlékkifejezés, illusztráció készítése; síkbáb és egyszerű jelmez készítése; jelek, ábrák készítése; egyszerű tárgyak alkotása.
 • Az újként megismert anyagok és eszközök, technikák az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználata.
 • A legismertebb formák, színek, vonalak, térbeli helyek és irányok, illetve komponálási módok használata, látványok, műalkotások olvasásába is beépítve.
 • A szobrászati, festészeti, tárgyművészeti, építészeti területek közötti különbségek további differenciálása (pl. festészeten belül: arckép, csendélet, tájkép).
 • Látványok, műalkotások megfigyeléseinek során kialakult gondolatok, érzések elmondására a tantervben meghatározott legfontosabb fogalmak használatával, az életkornak megfelelően.
 • Különböző típusú médiaszövegek felismerése, a médiatartalmak közötti tudatos választás.
 • A médiaszövegekhez használt egyszerű kódok, kreatív kifejezőeszközök és azok érzelmi hatásának felismerése.
 • Kép- és hangrögzítő eszközök használata elemi technikáinak ismerete. Az elsajátított kifejezőeszközök segítségével saját gondolatok, érzések megfogalmazása, rövid, egyszerű történet megformálása.
 • A médiaszövegek előállításával, nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos alapfogalmak elsajátítása, helyes alkalmazása élőszóban.
 • A média alapvető funkcióinak (tájékoztatás, szórakoztatás, ismeretszerzés) megismerése.
 • A médiaszövegekben megjelenő információk valóságtartalmának felismerése.
 • Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat szabályainak ismerete, alkalmazása. A hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok elsajátítása, alkalmazása. Életkorhoz igazodó fejlesztő, kreatív internetes tevékenységek megismerése.

 

Technika

 • Rend, tisztaság megtartása munka közben.
 • Munkaeszközök karbantartásának fontossága, gondozása.
 • Részvétel tárgykészítő tevékenységben
 • Rend, tisztaság munka közben.
 • A készítendő tárgy sajátosságaihoz illő anyag és munkaeszköz választása.
 • Jártasság a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásában.
 • Az egészséges életmód elemi szabályának ismerete.
 • A teendők megnevezése egyes betegségeknél – a mentők telefonszáma.

 

Testnevelés

 • Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása.
 • Részvétel a közös gimnasztikában.
 • Mászás kötélen 2-3 fogással.
 • A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása.
 • A támasz-, függő-, és egyensúlygyakorlatok teljesítése.
 • Részvétel a testnevelési és sportjátékokban.
 • Bíztató kísérletek a tanult úszásnemben.
 • A terek használata, alakzatok megtartása.

Néptánc

 • A tanult táncok ismerete.
 • A téli ünnepkörhöz tartozó ünnepek.
 • A terek használata, alakzatok megtartása.

Vívás

 • Önálló lábmunkázás, egyénileg és párokban (távolságtartás)
 • Folyamatos lábgyakorlatozás fegyverrel a kézben
 • egyenes szúrás, szúrópárnánál és iskolázási formában 
 • (karnyújtással, lépéssel, kitöréssel, lépéskitöréssel)
 • védések kézhelyzetei, fegyverrel
 • kvart,
 • szixt,
 • szeptim
 • oktáv
 • védés– visszaszúrás, iskolázási formában

lapra.jpg

kezdolap.jpg