5. évfolyamA továbbhaladás feltételei 5. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar nyelvtan

A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően.

Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. A tanuló ismerje a szövegszerkesztés állomásait. Legyen képes tanári segítséggel a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudjon min. 100 szavas magánlevelet megfogalmazni.

A tanuló ismerje a főbb beszélőszervek működését. Ismerje fel a magánhangzókat, a mássalhangzókat. Ismerje a hangok csoportosításának a főbb szempontjait (rövid és hosszú, mély és magas magánhangzók, rövid és hosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók). A tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjának a jellemzőit, törekedjen megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre.

Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fontosabb szabályait. Legyen képes a Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel használni. Különböztesse meg a szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett szavakat előtagra és utótagra bontani. Legyen képes megnevezni a helyesírási alapelveket, ismerje fel saját munkáiban a főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának az eseteit, törekedjen a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.

A tanuló ismerje fel és nevezze meg a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat a szövegben. Törekedjen megfelelő használatukra a fogalmazásokban. Tudja segítséggel használni a Magyar szinonimaszótárt vagy a Magyar szókincstárt.

Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes értelmezni őket.

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált megfogalmazására. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni.

 

Magyar irodalom

A tanulók tudjanak kívülről 10 verset. Legyenek képesek tanári segítséggel a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Tudják pontosan meghatározni néhány mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Saját szavaikkal fogalmazzák meg a véleményüket, az ítéleteiket. Egy-egy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, saját vázlataik alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják határozottan képviselni. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással egyszerűbb kérdésekről. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mesét tudjanak kívülről. Tudjanak különbséget tenni népmese és irodalmi mese között, tudjanak híresebb mesegyűjtőkről, gyűjteményekről vagy magyar és külföldi meseírókról. Ismerjék föl a mesék műfaji sajátosságait, tegyenek különbséget mese és valóság között, tudjanak fölsorolni magyar mesehősöket. Tudják különválasztani törénelmünk valóságos hőseit tőlük. Ismerjék a népköltészet mitológiai, vallási gyökereit.

Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudják elmondani. Néhány fogalom jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. Jegyzeteikben tanári segítséggel maguk javítsák a hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre.

 

Történelem

Az értelmező kulcsfogalmak tanári segítséggel való bemutatása, a tartalmi kulcsfogalmak helyes használatának képessége, a fogalmak, adatok legalább 40%-nak ismerete. Tájékozódás térben és időben, az atlasz és az időszalag használatának képessége, eligazodás a különböző történelmi korok között, a történelmi változások jelentőségének felismerése. Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete.

Biztos eligazodás a különböző történelemi korok között, egyszerű kronológiai számítások. Helyek megtalálása az atlaszban. Egyszerűbb szövegek feldolgozása, a valóságos és mondai elemek megkülönböztetése. Kérdések feltevése különböző témákkal kapcsolatban.

 

Angol

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;
 • ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr.

Beszédkészség

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatban válaszol;
 • tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket fogalmaz, kérdéseket tesz fel;
 • tud egyszerű utasításokat adni, felszólítani.
 • megértési probléma esetén segítséget kér, egyszerű kívánságokat, kéréseket megfogalmaz.
 • tud élményekről mesélni, ismert témákban párbeszédeket folytatni

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat elolvas;
 • ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben fontos információt megtalál;
 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti.
 • képes megfelelő szó- és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a szöveghez kérdéseket feltenni.

Íráskészség

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat helyesen leír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz.
 • tud egyszerű meghívót, üdvözlőlapot, képeslapot írni.
 • Képes írásban bemutatkozni, rövid levelet írni.

 

Matematika

 • Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása.
 • Adatok közötti matematikai kapcsolatok felismerése és lejegyzése.
 • A feladat megoldásához szükséges és felesleges adatok szétválasztása.
 • Egyszerűbb állítások igaz voltának eldöntése.
 • A kisebb, nem nagyobb, nagyobb, nem kisebb kifejezések helyes használata.
 • Adatok elhelyezése halmazdiagramba.
 • A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.
 • A tízes számrendszer biztos ismerete.
 • Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.
 • Tört, tizedes tört, negatív szám fogalma
 • Ellentett, abszolút érték meghatározása konkrét számok esetén.
 • Különböző nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
 • Törtek szorzása és osztása egész számmal
 • Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
 • Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.
 • A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
 • Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
 • Mértékegységek, átváltások biztos ismerete.
 • Vonalzó, körző, szögmérő használata.
 • Négyzet, téglalap kerülete, területe.
 • Kocka, téglatest felszíne, térfogata.

 

Erkölcstan

 • A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.
 • Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket.
 • Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.
 • Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is.
 • Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.
 • Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.
 • Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat.
 • Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
 • Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.
 • Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.
 • Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a különféle médiaüzenetekhez.
 • Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.

 

Informatika

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség és baleset védelmi követelményeket. Tudjon egyszerű grafikai elemeket használni egy grafikus programban. Tudjon használni egy egyszerű szövegszerkesztő program alapfunkcióit. Tudjon egy gyereknek szóló programozási nyelvvel egyszerű algoritmust kódolni. Tudjon megadott szempontok szerint információt keresni. Ismerje az adatvédelmi lehetőségeket. Tudjon az iskolai könyvtárban forrásokat megtalálni. Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni. Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. Tudjon adatokat táblázatba rendezni. Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére.

 

Környezetismeret- Természetismeret

 • A három legfontosabb élettér (levegő, víz, talaj) alapvető tulajdonságai.
 • Halmazállapot-változások (olvadás, fa­gyás, párolgás, forrás, le­csa­pódás).
 • A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzése.
 • A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, tulajdonságaik alapján történő csoportosítása.
 • Anyagok, testek, folyamatok néhány mér­hető tulajdonsága; mérési eljárá­sok, mé­rő­eszkö­zök hasz­ná­lata.
 • A hő­mér­séklet, hosszú­ság, időtartam mérésé­nek önálló el­végzése.
 • Mértékegységek.        
 • A kert legfontosabb kultúrnövényeinek származása - környezeti igénye – termesztése - termőhelye valamint szerveinek felépítése – működése.
 • A kertben élő állatok felismerése, általános jellemzői.
 • A kert kártevői és kártételük felismerése.
 • A házban és a ház körül élő állatok fajismerete.
 • A térképi ábrázolás jellemzői.
 • A különböző térképek jelrendszerének ismertetése.
 • Topográfiai ismeretek: tájékozódás Magyarország, Európa, Föld térképén.
 • A Naprendszer tagjai.
 • A Nap, a Föld és a Hold mozgásainak felsorolása.
 • Éghajlati övezetek megnevezése elhelyezkedésük alapján. Jellemzőik összehasonlítása.
 • Éghajlati diagramok, tematikus térképek értelmezése.

 

Ének

 • Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 1 gregorián ének, 2 katonadal 1848–49-ből, 2 kánon) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
 • A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
 • Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
 • A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 5 alkotás) megismerték.

 

Dráma/Tánc/Honismeret

 • Alkotóan vegyen részt többféle dramatikus, illetve mozgásos-táncos tevékenységben.
 • Alapszintű improvizációs képességei fejlődjenek, erősödjön a biztonsága a térhasználatban a mozgás és a dramatikus tevékenységek folyamán.
 • Konstruktívan vegyen részt a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében.
 • A tanuló legyen képes a munkamegosztásra, tudja értékelni társai munkáját; fejlődjön önismerete, képviselje saját álláspontját, és vegye figyelembe társai véleményét a közös alkotó tevékenységben.
 • Ismerje és tudja használni a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti és színházi alapfogalmakat; legyen képes egy színházi előadásról megfogalmazni élményeit, gondolatait.

 

 

Rajz

 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
 • Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
 • Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
 • A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
 • Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során.
 • Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása.
 • Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
 • Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
 • A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
 • Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
 • Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
 • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

 

Technika

 • Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata.
 • Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák.
 • A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői.
 • Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik.
 • A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
 • Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. /méretezés elemei, vonalfajták, méretarány, vetület…/
 • A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a tevékenység elvégzése.
 • Tápanyagok csoportjai és jellemzőik.
 • Élelmiszerek, ételek tárolási, tartósítási eljárásai.
 • Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani.
 • Szelektív hulladékgyűjtés szabályai.
 • Alapvető elsősegély nyújtási ismeretek.

 

Testnevelés

 • A tanult rendgyakorlatok végrehajtása az utasításoknak megfelelően.
 • Aktív részvétel a sokoldalú előkészítő és gimnasztikai gyakorlatok végzésében.
 • Alapvető jártasság az atlétikai és tornamozgásokban, a saját test feletti uralom a támasz- és függőgyakorlatokban.
 • Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. A test-test elleni küzdelem vállalása.

Néptánc

 • Tiszta, stílusos erőteljes éneklés, tempótartás, biztos eszközhasználat.
 • A tanult táncok önálló alkalmazása, eltáncolása.

Sakk

 • a sakkjáték alapjainak elsajátítása
 • a játék megszerettetése
 • A tanuló helyzetfelismerésének, akaratának számonkérése
 • A demonstrációs táblán a gyakorlatban a bábuk elhelyezése.
 • A király, a tisztek, a gyalogok értékének meghatározása, logikája.
 • Önálló felállítás.
 • A mezőkön lévő figurák pontos leírása, hely-, és helyzet-meghatározások.
 • A jelölések írásos elsajátítása.
 • A sakk, a matt, a patt és a sáncolások szabályainak, annak ismeretelméletének gyakorlatban a demonstrációs táblán.
 • A felfedett sakk, a kettős támadás.

lapra.jpg

kezdolap.jpg