6. évfolyamA továbbhaladás feltételei 6. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar nyelvtan

A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit, figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.

Legyen képes egy kb. 200‑250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni.

Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során tanári segítséggel jegyzetet készíteni.

Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján.

Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, hetilap, folyóirat).

A tanuló ismerje a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő) általános jellemzőit, alaki sajátosságait. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnevek (különös tekintettel a tulajdonnevek), a számnevek és melléknevek legáltalánosabb helyesírási szabályait és nyelvhelyességi tudnivalóit.

Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és fölismerni.

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni.

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra.

 

Magyar irodalom

A tanulók tudjanak kívülről 6-8 verset, néhány prózarészletet és egy-két drámai jelenetet. Legyenek képesek tanári segítség nélkül is a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Ismerjék fel néhány fontosabb mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket is, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont.

Tágabb összefüggések figyelembevételével fogalmazzák meg véleményüket, ítéleteiket. Egy-egy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, saját vázlataik alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják határozottan képviselni. Érvelési kultúrájuk legyen sokágú. Tudják csoportosítani és szembeállítani az érveket. Legyenek képesek a témával adekvát területekről keresni indokokat, magyarázatokat, bizonyítékokat. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mesét tudjanak kívülről. Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tudják elmondani. Hangos olvasásuk legyen a szövegműfajhoz és a témához illő. Szituációs gyakorlatokban legyenek képesek a karakter megjelenítésére, a szövegmondás és játék ne váljon szét előadásukban. A legfontosabb fogalmak jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. A beszélő és elbeszélő szerepét tudják elválasztani, az elbeszélő módokat tudják megkülönböztetni, a lírai beszélő szerepét tudják értelmezni. Feleleteikben és előadásaikban óvakodjanak az író és a műalkotás szövegében beszélő alak azonosításától. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben maguk javítsák hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre. Tudatosuljon bennük a divatszavak, töltelékszavak, a szlengből átvett elemek kerülésének elvárása.

 

Történelem

Az értelmező kulcsfogalmak tanári segítséggel való bemutatása, a tartalmi kulcsfogalmak helyes használatának képessége, a fogalmak, adatok legalább 40%-nak ismerete. Tájékozódás térben és időben, az atlasz és az időszalag használatának képessége, eligazodás a különböző történelmi korok között, a történelmi változások jelentőségének felismerése. Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete.

Egyszerűbb korabeli források feldolgozása. Vázlat készítése tanári segítséggel. Történelmi események sorrendbe állítása, egyszerűbb, párhuzamos történésekkel kapcsolatos következtetés levonása.

 

Angol

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti.
Beszédkészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
 • jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
 • kérdéseket tesz fel;
 • megértési probléma esetén segítséget kér;
 • ismert és tárgyalt témákban rövid párbeszéd lefolytatására képes.

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat elolvas;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megért.
 • a nyelvtanilag és lexikailag ismert szövegeket folyékonyan olvassa.
 • a kérdésekre adott válasszal bizonyítja a szövegértést.
Íráskészség

A tanuló

 • ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen leír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban megfogalmaz;
 • egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz.
 • SMS, e-mail írására képes.

 

Matematika

 • A racionális számkörrel kapcsolatos alapvető fogalmak (pozitív szám, negatív szám, előjelek, ellentett, abszolút érték, egész szám, törtszám, reciprok) ismerete.
 • A négy alapművelet értelmezése, elvégzése törtek körében (az összeadás és kivonás esetében a törtek könnyen közös nevezőre hozhatók).
 • A négy alapművelet végrehajtása tizedes törtekkel.
 • A terület mértékegységeinek átváltása a törtekről, tizedes törtekről tanultak alkalmazásával.
 • Szakasz felezőmerőlegesének megszerkesztése.
 • Szög mérése, másolása és felezése.
 • Háromszög, négyszög tengelyes tükörképének megszerkesztése.
 • Tengelyesen szimmetrikus sokszögek ismerete.
 • Kisebb számok osztópárjainak keresése. A 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel stb. osztható számok felismerése.
 • Mérési eredmények, adatok táblázatba rendezése.
 • Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
 • Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása
 • Kísérleti eredmények, mérési adatok táblázatba rendezése; adatok leolvasása grafikonról, táblázatról. Biztos tájékozódás derék-szögű a koordináta–rendszerben.
 • Racionális számsorozat folytatása adott (egyszerű) szabály szerint. Az egyenes illetve fordított arányosság felismerése. Egyszerű egyenes arányossági következtetések végzése.
 • Százalékszámítással kapcsolatos egyszerűbb feladatok megoldása.

 

Erkölcstan

 • A tanuló tisztában van az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.
 • Gondolkodik saját személyiségjegyein.
 • Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is.
 • Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.
 • Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat.
 • Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a neki nyújtott segítséget.
 • Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.

 

Informatika

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa szinteken. Legyen képes egyszerű hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő LOGO algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Legyen képes ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot készíteni. Ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. El tudjon igazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró katalógusban. Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel, legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására. Ismerje egy bemutató készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni. Legyen képes az elektronikus és internetes médiumok használatára.

 

Környezetismeret- Természetismeret

 • Ismerje az ember testfelépítését, működését, főbb életszakaszait, a serdülőkor változásait.
 • Rendelkezzen az elsősegélynyújtás elemi ismereteivel.
 • Magyarország vízrajza: felszíni és felszín alatti vizek.
 • A vizek, vízpartok élőlényeinek felismerése, jellemzése.
 • Az alföldek keletkezési módjai; a mezei életközösség tipikus növényeinek és állatainak felismerése és jellemzése.
 • A külső és belső erők szerepe a földfelszín mai képének kialakításában.
 • Topográfiai ismeretek: Tájékozódás Magyarország, Európa és a Föld domborzati térképein.
 • Hazai életközösségek élőlényeinek felismerése, rövid jellemzésük.
 • Tápláléklánc, táplálékhálózat összeállítása.
 • Magyarország nemzeti parkjai.
 • A természetes és mesterséges életközösség összehasonlítása.
 • Ismerje fel a környezetünkben a kölcsönhatások különböző típusait ( termikus, mágneses, elektromos, gravitációs, kémiai és a fény ), sorolja fel főbb jellemzőit.

 

Ének

 • Az énekes anyagból 10 dalt (5 magyar népdal, 3 történeti ének, 2 műdal) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek stílusosan és kifejezően csoportban és egyénileg is. Törekvés a többszólamú éneklésre. A generatív készségfejlesztés eredményeként tovább­fejlődött érzetük, metrum-, ritmus-, formaérzékük és dallami készségük.
 • A tanult zenei elemeket felismerik. Előkészítés után a tanult zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvasnak.
 • Képesek egy-egy zenemű tartalmát közvetítő kifejezőeszközöket, megoldásokat felismerni és megnevezni. (tempó, karakter, dallam, hangszín, dinamika, formai megoldások).
 • A többször meghallgatott zeneműveket felismerik hallás után. A zenehallgatásra ajánlott, többféle stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneművek egy részét (min. 10 alkotás) megismerték.

 

Rajz

 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján.
 • Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban.
 • Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése.
 • A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
 • Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása különböző alkotó jellegű tevékenység során.
 • Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések megfogalmazása.
 • Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során.
 • Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel.
 • A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása.
 • Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos megfogalmazása.
 • Fontosabb szimbolikus és kulturális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése.
 • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

 

Technika

 • A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása a tevékenység elvégzése.
 • Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, biztonságos használata.
 • Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során.
 • A használt eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata.
 • A hőkezelési eljárások jellemzése (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás).
 • Tudjon az egészséges táplálkozás szabályai szerint étrendet összeállítani, a háztartási gépeket szakszerűen használni.
 • A kulturált étkezés követelményei.
 • Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken.
 • A közúti közlekedés és tömegközlekedés szabályainak ismerete.
 • Egyszerű axonometrikus és vetületi rajzok készítése, értelmezése.
 • Ismerje a tudatos fogyasztói magatartást és a célszerű gazdálkodást.
 • Egyszerű munkafolyamat tervezése.
 • Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások felsorolása, rövid jellemzése.
 • Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése.

 

Testnevelés

 • Rendgyakorlatok végzése az óraszervezés megkívánta formában.
 • Jártasság a bemelegítésre és a képességfejlesztésre egyaránt alkalmas gyakorlatok végzésében.
 • A tanult tornagyakorlatok biztonságos és az atlétikai mozgások összerendezett végrehajtása.
 • Labdajátékokban a tanult technikai elemek alkalmazása.
 • Néhány önvédelmi fogás ismerete.

Néptánc

 • Tiszta, stílusos erőteljes éneklés, tempótartás, biztos eszközhasználat.
 • A tanult táncok önálló alkalmazása, eltáncolása.

Sakk

 • A gyalogáttörés és gyalogvégjáték gyakorlati bemutatása a tanulók részéről.
 • Gyakorlati bemutatások a tanulók részéről.
 • A tanulók ismertessék az átváltozási mezők lényegét. A szabályok számonkérése, alkalmazása.
 • A tanulók írásos beszámoltatása a sakkjátszmaírás szabályairól és jelzéseiről.
 • Visszajátszás demonstrációs táblán.
 • Az egylépéses mattadások változatai.
 • A kétlépéses mattadások változatai.
 • Felismerés játszma közben.
 • Megnyitások.

lapra.jpg

kezdolap.jpg