7. évfolyamA továbbhaladás feltételei 7. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar nyelvtan

A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Tudjon szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogalmazni. Legyen képes háláját, köszönetét néhány összefüggő mondatban megfogalmazni, azt érthetően, kifejezően tolmácsolni.

Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.

Legyen képes egy kb. 250‑300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.

Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet készíteni.

Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja tanári segítséggel lejegyezni a felhasznált információforrások adatait.

A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzárendelő szószerkezetek), általános jellemzőiket. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Tudja megnevezni és fölismerni a mondat részeit (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző), a tanult módon jelölje az egyes mondatrészeket az egyszerű mondatokban.

Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírását.

A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak helyesírásában.

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes adott témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány perces kiselőadást tartani. Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra.

 

Magyar irodalom

A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük a komplex elemzés fogalma. A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai érzékelés során befogadott valóságelemeknek.A tanulók tudjanak legalább 5 verset kívülről:.Kölcsey.Himnusz,Huszt,Vörösmarty:Szózat, Petőfi:Szeptember végén, Nemzeti dal,

és további versrészletek.   A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd. A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, partnereikkel. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Lírai szövegek értelmezésében, elemzésében használjanak poétikai, stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, nyelvi alakzatokat ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt. Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, irányzatokat, s tudjanak párhuzamot vonni az irodalom és más művészetek között. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak „egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a szakkönyvek, folyóiratok olvasása. Ismerjék meg a médiaműfajok közti különbséget. Lássák át az egyes médiumok műsorstruktúráját, a lapok, folyóiratok rovatszerkezetét.

 

Történelem

Az értelmező kulcsfogalmak tanári segítséggel való bemutatása, a tartalmi kulcsfogalmak helyes használatának képessége, a fogalmak, adatok legalább 40%-nak ismerete. Tájékozódás térben és időben, az atlasz és az időszalag használatának képessége, eligazodás a különböző történelmi korok között, a történelmi változások jelentőségének felismerése. Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete.

A diáknak képesnek kell lennie a történelmi személyek korabeli és utólagos megítélésének megkülönböztetésére, az okok megértésére. Összefüggő feleletben tudjon számot adni a tudásáról. Területi változásokat le tudjon olvasni a térképről.

 

Angol

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűri;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megért; ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
 • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
 • kérdéseket tesz fel,
 • megértési probléma esetén segítséget kér;
 • részt vesz egyszerű párbeszédben,
 • beszélgetést kezdeményez, befejez
 • eseményeket mesél el,
 • hétköznapi témákról beszélgetést folytat,
 • saját gondolatait szóban kifejezi.
Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti;
 • egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
 • ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.
 • ismeretlen irodalmi vagy tényközlő szöveget értelmes, helyes tempóban és hangsúllyal elolvas.
Íráskészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
 • egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
 • ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.
 • helyesen alkalmazza a módbeli segédigéket.

 

 

Matematika

 • Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése. Szövegértelmezés egyszerű esetekben.
 • Egyszerű állítások igazságának eldöntése, tagadás.
 • A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén.
 • Sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása.
 • A zsebszámológép használata gyakorlati számításokban.
 • Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése a racionális számkörben.
 • 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja.
 • Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása konkrét feladatokban.
 • Százalékszámítási feladatok.
 • Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése.
 • Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös kiszámítása.
 • Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékeinek kiszámítása.
 • Elsőfokú egyenletek megoldása.
 • Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.
 • Lineáris függvények (x → ax + b) függvény és ábrázolása (értéktáblázattal) konkrét racionális együtthatók esetén.
 • Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.
 • Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységekkel.
 • Kör kerületének, területének meghatározása konkrét adatok esetén.
 • Háromszögek, négyszögek területének kiszámítása.
 • Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése.
 • Szögfelező szerkesztése.
 • Háromszöggel kapcsolatos szerkesztések.
 • Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege.
 • Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése, felszíne és térfogata.

 

Erkölcstan

 • A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.
 • Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.
 • Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak.
 • Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.
 • Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére is.
 • Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
 • Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.
 • Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet.

 

Informatika

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, illetve az operációs rendszer alapvető szolgáltatásait. Tudjon szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni. Ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket. Tudjon használni egy levelező programot. Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. Ismerje a különböző informatikai eszközökről való adatátvitel módszereit. Ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait.

 

Fizika

 • Ismerje fel az egyenletes mozgást, mozgásállapot-változást, változó mozgást konkrét példákon.
 • Legyen képes a sebességfogalmat gyakorlatban alkalmazni.
 • Ismerje az átlag- és pillanatnyi sebesség fogalmát.
 • Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani.
 • Ismerje fel Newton törvényeit ( tehetetlenség-törvénye, erő-ellenerő törvénye) a gyakorlatban.
 • Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs mezője okozza.
 • Ismerje a súrlódás és közegellenállás gyakorlati jelentőségét.
 • Legyen tisztában az egyszerű gépek gyakorlati hasznával.
 • A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.
 • Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.
 • A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat azonosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget.
 • Ismerje az energia-megmaradás törvényét.
 • Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás, teljesítmény fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben.
 • Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást.
 • Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel.
 • Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség.
 • Ismerje a hőmérséklet fogalmát, hőmérsékletmérés lehetőségeit. Egyszerű hétköznapi példán tudja a termikus kölcsönhatást elemezni.
 • Legyen tisztában a különféle halmazállapotokkal és halmazállapot-változásokkal.
 • Ismerje a hőtágulás, hővezetés, hősugárzás gyakorlati jelentőségét.
 • Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed a közegben.
 • Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a legnagyobb.

 

Biológia

 • A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggéseit az adott térségre jellemző környezeti tényezőkkel.
 • Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit, értse, hogy a változatosság és a biológiai sokféleség érték.
 • Ismerje és megfelelő algoritmus alapján tudja jellemezni a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani.
 • Példákkal tudja illusztrálni az élőlények közötti kölcsönhatások leggyakoribb formáit.
 • Tudja bemutatni az egyes életközösségek szerkezetét, térbeli elrendeződésük hasonlóságait és különbségeit.
 • Ismerje az életközösségek változatosságának és változásának okait.
 • Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között.
 • Legyen tisztába a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival.
 • Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.
 • Tudja elhelyezni morfológiai jellegzetességeik alapján, az ismert élőlényeket a fejlődés-történeti rendszerben (maximum osztály szintig).
 • Lássa a sejtek, szövetek, és szervek felépítése és működése közötti összefüggést.
 • Értse a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatot.
 • Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
 • Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
 • Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.

 

Kémia

 • A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
 • Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
 • Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
 • Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát.
 • Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.

 

Földrajz

 • A kulcsfogalmak helyes használata. Biztos térképhasználat, különböző méretarányú térképek használata, mérések a térképen. A topográfiai anyag 40%-nak gyors és biztos magtalálása az atlaszban és a falitérképen. Az alapvető természet-és társadalomföldrajzi folyamatok megértése és tanári segítséggel való visszamondása.
 • A kontinensek tulajdonságainak ismerete, megkülönböztetése. A felszín, éghajlat, vízrajz alapvető összefüggéseinek megértése. Egyszerűbb adatsorok, diagramok elemzése.

 

Ének

 • Az énekes anyagból 15 dalt (8 magyar dal: népdal, népies dal, népies műdal; 4 műdal; 1 többszólamú ének; 2 zenemű főtémája) és zenei szemelvényt emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban.
 • A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
 • Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
 • Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.
 • A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

 

Rajz

 • Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
 • Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
 • Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
 • Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése.
 • Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések megfogalmazása.
 • Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során.
 • A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
 • A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése.
 • Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
 • Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
 • A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
 • Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
 • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

 

Technika

 • A foglalkozásokon való, aktív cselekvő részvétel.
 • A foglalkozásokon a tárgyak, produktumok elkészítése, a feladatok megoldása, a tevékenység elvégzése.
 • A lakás villamos berendezéseinek ismerete és helyes használata.
 • Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi ismeretek.
 • Ismerje a közműrendszerek (vízvezeték- és fűtési rendszerek) működését.
 • A gyalogosokat és a kerékpárosokat érintő KRESZ szabályok ismerete.
 • A közlekedési helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerése, elhárítása.
 • Papíralapú és elektronikus menetrendek használata.
 • Ismerje az egészséget fenyegető veszélyek, különös tekintettel a dohányzás, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás hatásait, veszélyeit.
 • Rendelkezzen megfelelő önismerettel és pályaképpel.

 

Testnevelés

 • A rendgyakorlatoknál törekvés a társakhoz igazodó, egyöntetű végrehajtásra.
 • Néhány alapvető gimnasztikai gyakorlat végzése. Az atlétikai mozgások megközelítően helyes technikai végrehajtása.
 • A torna gyakorlatelemek összekötésének biztonsága.
 • Labdajátékokban a csapattársakkal való együttműködésre törekvés.
 • Küzdeni tudás és sportszerűség.

Néptánc

 • A tanult táncok magas szintű improvizatív használata.
 • Etűdök és koreográfiák reprodukálása.
 • Az adott táncokhoz tartozó zenekíséret ismerete.

lapra.jpg

kezdolap.jpg