8. évfolyamA továbbhaladás feltételei 8. osztályosok számára

Érvényes: 2013. szeptember 1-tõl

Magyar nyelvtan

A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak betartására. Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban továbbadni.

Legyen képes egy kb. 300‑350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.

Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes a helyi és az iskolai könyvtár anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtári adatbázist egy-egy témához történő anyaggyűjtésben. Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja lejegyezni a felhasznált információforrások adatait.

A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat. Ismerje fel és tudja megnevezni az összetett mondatokat (mellérendelő és alárendelő összetett mondatok) és azok altípusait. Törekedjen az összetett mondatok különböző fajtáinak változatos használatára a szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során. Ismerje és alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az idézés helyesírásában.

Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes spontán, illetve irányított vitában kulturáltan részt venni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő artikulációra.

 

Magyar irodalom

A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba tartozó művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Lássák át a kapcsolatot irodalom és képzőművészet, irodalom és zene között. Ismerjenek meg különböző művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat. Legyenek képesek a szövegek, irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az összefüggések felismerésére és értelmezésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól ismerjék, legyenek tisztában jelentőségükkel, szerepükkel. A tanulóknak irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Figyeljenek fel a művek jelentésének változására az egyén életén belül és különböző korokra való tekintettel is. Tudjanak róla, hogy minden műalkotásának több olvasata van. Legyenek képesek önállóan különböző műfajú szövegek alkotására, legyenek képesek az irodalomról, művészetekről alkotott írásaikban a szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket felhasználva, alkalmazva fogalmazzák meg önálló gondolataikat, ítéleteiket, kritikai észrevételeiket. Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák egyéni ízlésüket. Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői műfajban önálló szövegalkotásra. Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusrendszereket. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak „egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Legyenek rutinosak az internet használatában. Legyenek képeseket adatokat keresni a világhálón.

 

Történelem

Az értelmező kulcsfogalmak tanári segítséggel való bemutatása, a tartalmi kulcsfogalmak helyes használatának képessége, a fogalmak, adatok legalább 40%-nak ismerete. Tájékozódás térben és időben, az atlasz és az időszalag használatának képessége, eligazodás a különböző történelmi korok között, a történelmi változások jelentőségének felismerése. Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete.

Az állampolgári ismeretek rész esetében a fogalmak helyes használata, a média hatásainak, és a befolyásolás alapvető eszközeinek ismerete. A diáknak az egyéni továbbhaladási képessége szerint a 8. évfolyam végére tudnia kell vázlatot írni, a könyvtár és az internet használatával információkhoz jutni, és azok hitelességéről önálló döntést hozni.

 

Angol

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

Hallott szöveg értése

A tanuló

 • utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megért;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűr;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
 • ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.

Beszédkészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
 • egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
 • kérdéseket feltesz,
 • eseményeket elmesél;
 • megértési probléma esetén segítséget kér;
 • egyszerű párbeszédben részt vesz,
 • képes angol nyelven kapcsolatot teremteni, kívánságot kifejezni, tájékoztatást adni,
 • fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez,
 • képes az állásfoglalásra,
 • érthetően beszél.

Olvasott szöveg értése

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
 • ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveget elolvas;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalál;
 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti;
 • egyszerű történetet megérteni; jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
 • jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti,
 • a szövegeket érthető, értelemszerű hangsúlyozással, folyékonyan olvassa,
 • képes beszámolni és véleményt nyilvánítani olvasmányélményeiről,
Íráskészség

A tanuló

 • jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
 • egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
 • egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
 • ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír;
 • kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír,
 • saját gondolatait írásban képes kifejezni,
 • tud rövid magánlevelet írni, ismeri és alkalmazza a tartalmi és formai jegyeket.

 

Matematika

 • A négy alapművelet biztos elvégzése (írásban vagy zsebszámológéppel) bármilyen alakú racionális számmal.
 • A pozitív kitevőjű hatvány értelmezése, meghatározása. 1-nél nagyobb számok normálalakjának értelmezése, felírása.
 • A négyzetgyök fogalmának ismerete; számok négyzetének, 1 és 100 közé szám négyzetgyökének meghatározása zsebszámológép segítségével.
 • Pitagorasz-tétel ismerete
 • Pitagorasz-tétel megfordításának ismerete (bizonyítás nélkül).
 • Adott pont eltolása adott vektorral.
 • Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
 • A gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalma.
 • Módusz, medián, átlag meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban.
 • Táblázattal, grafikonnal adott tapasztalati függvény értelmezése, menetének vizsgálata. Táblázat kitöltése adott szabály, grafikon alapján.
 • Grafikonok megrajzolása táblázat segítségével. Konkrét sorozat folytatása adott egyszerű szabály alapján, a sorozat változásának megfigyelése. Statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokról, grafikonokról adatok leolvasása, összefüggések megfigyelése, értelmezése.
 • Adott pont eltolása adott vektorral.
 • Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban.
 • Az egybevágó, illetve hasonló alakzatok felismerése.
 • A hasonlóságról tanultak alkalmazása alaprajzok, térképek, nézeti rajzok értelmezésében. Szakasz egyenlő részekre osztásának meg-szerkesztése.
 • Egyszerű egyenlettel megoldható szöveges feladatok értelmezése, az adatok közti kapcsolatok önálló felírása egyenlettel, az egyenlet megoldása, a megoldás ellenőrzése a szöveg alapján.

 

Erkölcstan

 • A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.
 • Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
 • Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.
 • Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor képes reálisan felmérni a lehetőségeit.
 • Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.
 • Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.
 • Tisztában van vele, hogy baráti és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.
 • Kialakultak benne az európai identitás csírái.
 • Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
 • Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie.
 • Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal felelősséggel is jár.
 • Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére is.
 • Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
 • Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.
 • Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet.

 

Informatika

az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve

Legyen képes az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni. Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). Készítsen (néhány utasításból álló) egyszerű algoritmusokat. Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. Ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit, tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő diagramtípust választani. Tudjon véletlenszámot generálni, és ismerje annak felhasználási lehetőségeit. Tudja használni a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásait.

 

Fizika

 • Legyen tisztában az egyszerű áramkör fogalmával, az elektromos vezetők és szigetelők fogalmával, tudjon egyszerű elektromos áramkört összeállítani, ismerje az áramköri jeleket az áramerősség, és a feszültség mérés szabályait.
 • Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat.
 • Ismerje Ohm törvényét, alkalmazza azt egyszerű feladatokban. I, R és U mértékegységeinek ismerete. Ismerje a fogyasztók soros, és párhuzamos kapcsolásának lehetőségét.
 • Tudjon hétköznapi példákat az elektromos áram hő, mágneses, élettani hatására.
 • Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség.
 • Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.
 • A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni.
 • Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet.
 • Ismerje az elektromos eszközök teljesítményének nagyságrendi viszonyait.
 • Az indukció jelenségének ismerete, a váltakozó áramú generátor működési elve, a váltakozó áram jellemző hatásai.
 • Ismerje a hálózati áram alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, a transzformátor működési elvét és gyakorlati alkalmazását, a váltakozó áram előnyeit.
 • Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait.

 

Biológia

 • Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában.
 • Legyen tisztába saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival.
 • Legyen tisztába a férfi és a nő közötti különbséggel és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáival.
 • Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait.
 • Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.
 • Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól feljegyzéseket készíteni.
 • Rendelkezzen jártassággal a mikroszkóp használatában.

 

Kémia

 • A tanuló ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (atom, kémiai és fizikai változás, elem, vegyület, keverék, halmazállapot, molekula, anyagmennyiség, tömegszázalék, kémiai egyenlet, égés, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), alaptörvényeit, vizsgálati céljait, módszereit és kísérleti eszközeit, a mérgező anyagok jelzéseit.
 • Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
 • Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik.
 • Értse a kémia sajátos jelrendszerét, a periódusos rendszer és a vegyértékelektron-szerkezet kapcsolatát, egyszerű vegyületek elektronszerkezeti képletét, a tanult modellek és a valóság kapcsolatát.
 • Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a halmazállapotok jellemzőinek, illetve a tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során tapasztalt jelenségeket.
 • Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva információt keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az infokommunikációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni.
 • Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kapcsolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempontból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában.
 • Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiával kapcsolatos jelenségek elemzéseskor.
 • Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában.

 

Földrajz

 • A kulcsfogalmak helyes használata. Biztos térképhasználat, különböző méretarányú térképek használata, mérések a térképen. A topográfiai anyag 40%-nak gyors és biztos magtalálása az atlaszban és a falitérképen. Az alapvető természet-és társadalomföldrajzi folyamatok megértése és tanári segítséggel való visszamondása.
 • A diák egyéni továbbhaladási képessége szerint a 8. évfolyam végére képesnek kell lennie vázlatot írni, a könyvtár és az internet használatával információkhoz jutni, és azok hitelességéről önálló döntést hozni.

 

Ének

 • Az énekes anyagból 15 szemelvényt (8 magyar népdal, 4 történeti ének, 1 műdal, 2 XX. századi zenemű főtémája) emlékezetből énekelnek kifejezően csoportban.
 • A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a ritmusérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hallásuk, formaérzékük.
 • Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szolmizálva olvassák.
 • Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funkciójához, stílusához, műfajához mérten.
 • A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jellemző részleteik alapján felismerik.

 

Rajz

 • Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása.
 • A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében.
 • Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok érdekében.
 • Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések megfogalmazása.
 • Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges megjelenések egyszerű értelmezése.
 • Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb következtetések megfogalmazása.
 • Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során.
 • A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán.
 • A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése.
 • Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint.
 • Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
 • A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése.
 • Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, összehasonlítása.
 • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
 • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

 

Testnevelés

 • Rendgyakorlatoknál a kapott utasítások fegyelmezett végrehajtása.
 • A sokoldalú előkészítő és prevenciós gyakorlatok hatásainak életkoruknak megfelelő ismerete és azok helyes végrehajtása.
 • Az atlétikai mozgások összerendezett, önmagukhoz mérten javuló eredményességű bemutatása.
 • A tornagyakorlatok biztonságos végzése helyes testtartásra törekvéssel.
 • Alapvető labdakezelési ismeretek birtoklása, a játékhelyzetekhez való alkalmazkodás.
 • Önvédelem, sportszerű küzdeni tudás.

Néptánc

 • A tanult táncok magas szintű improvizatív használata.
 • Etűdök és koreográfiák reprodukálása.
 • Az adott táncokhoz tartozó zenekíséret ismerete.

lapra.jpg

kezdolap.jpg